เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นโดย นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชื่อรายวิชาที่ทำการผลิต
ชื่อวิชา ภาษาไทย การตลาด (ตล.212)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Marketing (MK212)
จำนวนหน่วยกิจ (ภาคทฤษฎี) 3 หน่วยกิต (ภาคปฏิบัติ) ไม่มี
กลุ่มผู้เรียน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
คณะ
 • บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
 • มนุษยศาสตร์ ที่เลือกวิชาโทบริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำอธิบายรายวิชา

วิชาการตลาด (ตล.212) เป็นวิชาพื้นฐานที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หน้าที่และบริการของตลาดชนิดต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางการตลาด ระบบข้อมูลทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดพื้นฐานในการบริหารงานทางการตลาด แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด

แนวคิด

ในปัจจุบัน การตลาดได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์กรธุรกิจ และองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร (Non profit Organization) โดยจะเห็นได้ว่าองค์กรเหล่านี้ได้นำหลักการทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรอย่างกว้างขวางทั้งเต็มรูปแบบและไม่เต็มรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักภาพในการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง การเรียนรู้และเข้าในถึงกลไกการทำงานของการตลาด จึงมีความสำคัญและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากองค์กรทุกประเภทในปัจจุบัน

การจัดทำเอกสารชุดการเรียนที่เป็นการสรุปเนื้อหารายวิชาในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ วิชาการตลาด (ตล.212) ในครั้งนี้ จึงได้รวบรวมแนวความคิดทางด้านการตลาดเบื้องต้นที่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิงทางวิชาการได้ในระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
  • เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ทางด้านการตลาด ผ่านระบบ E-Learning
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน

รายชื่อคณะผู้ผลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์วุฒิศักดิ์ พิศสุวรรณ

ผู้ผลิต

นายสุขุม อังกูรพิพัฒน์ หัวหน้าโครงการ

นางสาวชนาภา บัวสรวง เลขานุการโครงการ

นายวัชรพล วงษ์สวัสดิ์ จัดหาข้อมูลและเนื้อหา

นายฤกษ์ กรีฑาทรัพย์ จัดหาข้อมูลและเนื้อหา

นางสาวจิตติมณฑน์ วงศ์มณีรัตน์ ผลิตสื่อ

 

แหล่งวิทยาการอ้างอิง

 • หนังสือ/บทความ
 • ศรีสุภา สหชัยเสรี, การบริหารการตลาดในยุคเศรษฐกิจใหม่ แนวคิดและทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ 2, โรงพิมพ์ทิปปิ้ง พอยท์ เพรส, 2546.
 • วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และคณะ, หลักการตลาด, พิมพ์ครั้งที่ 2, โรงพิมพ์พิมพ์ลดา คอมพิ้วกราฟฟิคการพิมพ์, 2540.
 • สุดาดวง เรืองจิระ, หลักการตลาด,พิมพ์ครั้งที่ 7, โรงพิมพ์ประกายพรึก, 2540.
 • สุปัญญา ไชยชาญ, หลักการตลาด, พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2542.
 • ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์บริษัท ธีระฟิล์ม
  และ ไซเท็กซ์ จำกัด
 • Kotler Philip, Marketing Management, 9th Edition, Prentice-Hall, 1997.
 • สื่ออื่นๆ
รายละเอียด Website
ชื่อรายวิชาที่ผลิต
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด
วัตถุประสงค์
รายชื่อคณะผู้ผลิต
แหล่งวิยาการอ้างอิง
11
รายละเอียดบทเรียน
  ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด
  สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
  ระบบข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยตลาด
  พฤติกรรมผู้บริโภค
  การบริหารการตลาด
  การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
  ผลิตภัณฑ์
  ราคา
  ช่องทางการจัดจำหน่าย
  การส่งเสริมการตลาด
 
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดท้ายบท
BU LMS
 
 
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ