ม.กรุงเทพ ร่วมเป็น “ พันธมิตรจาวา ”
มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นเลิศด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย Java-based Technology

 
           ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2547 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ โรงแรม แกรนด์
ไฮแอท เอราวัณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ ลิขิตถาวร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี  ในฐานะเป็น
หนึ่งในพันธมิตรจาวา  ในพิธีเซ็นสัญญาความร่วมมือและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
“จาวาภิวัตน์” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ  ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA: Software Industry Promotion Agency) และ บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส ( ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ฯพณฯ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และ  มร.ไลโอเนล ลิม
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ เอเชียใต้
ร่วมเป็นสักขีพยาน
       “ จาวาภิวัตน์ ” เป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับ SUN ที่มุ่งพัฒนางานหลักใน 4 ด้าน
•  สร้างนักพัฒนาโปรแกรมจาวา (Java Developer)
     มีเป้าหมายสร้างผู้เชี่ยวชาญภาษาจาวา (Java Certified) ในประเทศให้ได้ 10,000
     คน ภายใน 3 ปี
•  พัฒนาจาวาการ์ด (Java Card)
    มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของ Smart Card โดยใช้เทคโนโลยีจาวาเป็นพื้นฐาน
•  พัฒนาเทคโนโลยีจาวาไร้สาย (Java Wireless)
    มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ อุปกรณ์ไร้สายโดยใช้เทคโนโลยีจาวา เช่น โทรศัพท์มือถือ
    เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (PDA: Personal Digital Assistants) ฯลฯ
•  พัฒนาเครือข่ายบนระบบเปิดในประเทศไทย (Thailand ONE Program)
    มุ่งสร้างเครือข่ายระบบเปิดเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพในสังคมไทย

 

             
 
               จาวาภิวัตน์ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น โดยวางแนวทางตามโครงการ
“จาวาทาริก” (Java Tarik) ที่ SUN ได้ร่วมมือกับรัฐบาล สิงคโปร์ และประสบความ
สำเร็จมาแล้ว ทั้งนี้ จากโครงการมากมายที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการจาวาทาริก ทำให้
ประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันมีจำนวนนักพัฒนา โปรแกรมจาวาประมาณ 50,000 คน
ซึ่งนับเป็นจำนวนนักพัฒนาที่มีอัตราสูง เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศ
มีระบบเทคโนโลยีจาวาสำหรับธุรกิจไร้สาย และทำให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็น
ประเทศที่มีบริการ e-Government ที่ดีที่สุดในโลก

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ ลิขิตถาวร กล่าวว่า “ในฐานะที่ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี ศูนย์เรียนรู้ไซเบอร์
( Cyber Center )
มีการให้บริการ e-Services ครบวงจร และมี การเรียนการสอนผ่าน
e-Learning
อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะการใช้ภาษาจาวาเป็น
เทคโนโลยีพื้นฐาน ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้ได้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ได้รับ
ผลตอบแทนที่สูง ศิษย์เก่าหลายรุ่นประสบความสำเร็จเป็นนักพัฒนาโปรแกรมให้กับองค์กร
ธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัท ไมโครซอฟต์ (Microsoft Corporation)
ที่ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในแวดวงเทคโนโลยี จึงได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็น พันธมิตร
จาวา
เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วย Java-based
               เนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศไทย ยังขาดแคลนบุคลากรที่สามารถพัฒนาโปรแกรม
ด้วยภาษาจาวาอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้เราเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สามารถสร้างนักพัฒนาโปรแกรมจาวา ที่สามารถออกไปปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลหลัก 4 ด้าน
ตามโครงการ จาวาภิวัตน์ ได้แน่นอน”

              นับเป็นก้าวที่ยั่งยืนและหนักแน่น ในการผสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเทคโนโลยีจาวาในประเทศไทยให้
ทัดเทียมกับประเทศอื่นในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย ฯลฯ