โครงการที่ขอรับทุนจาก สกอ. เพื่อผลิตบทเรียนออนไลน์ 16 รายวิชา
รายวิชาละ 55,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,000 บาท ได้ดำเนินการจน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ขอขอบคุณอาจารย์
ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุกคน ที่ร่วมแรง ร่วมใจจัดทำบทเรียนจนสำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี